Handelsbetingelser

1 – Anvendelsesområde:
Nedenfor nævnte betingelser er gældende for de leverancer sælger foretager fra vort lager. Hvor der i konkrete tilfælde indgås separate leveringsaftaler, gælder disse betingelser fortsat i det omfang de ikke er fraveget skriftligt i leveringsaftalen.

2 – Afgifter: 
Vær venligst opmærksom på, at der på vores faktura tillægges fragt og miljøafgift. Vi anvender hovedsageligt danske fragtbiler.

3 – Tilbud:
Hvor sælger afgiver tilbud på produkter er disse gældende i 14 dage. Alle priser er angivet i danske kroner og er eks. moms. Tilbuddets priser er ab lager i Vejle, eks. moms, samt omkostning til emballage og fragt. Sælger tager forbehold for prisstigninger som følge af valutakurser, samt ændringer i skatter og afgifter.

4 – Levering:
Alle ydelser fra sælger leveres ab lager. Transport af leverede produkter og forsikring under transport er sælger uvedkommende.
Alle leverancer fra vort lager sendes og leveres for modtagers regning. Sælger kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelser som forstås ved, strejker, lockout, brand, krig, naturkatastrofer eller lignende hændelser samt force majeure hos sælgers leverandør.

5 – Betaling – morarente:
Fakturaer forfalder til betaling senest 14 dage efter faktura dato. Ved forsinket betaling beregnes renter med 2 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen, til betalingen sker. Herudover finder rentelovens regler om rykkergebyrer anvendelse. Sælger forbeholder sig ret til levering pr efterkrav. Sælger kan kræve bankgaranti, transport eller anden betryggende sikkerhed inden de bestilte varer leveres.

6 – Emballering:
Emballering bortset fra paller, rammer og lignende er inkluderet i prisen, med mindre andet skriftlig er aftalt.

7 – Produktinformation:
Tegninger, specifikationer, beskrivelser og lignende der er udleveret fra sælger til køber, forbliver sælgers ejendom og må ikke videregives uden skriftlig aftale.

8 – Mangler, reklamationer og afhjælpning:
Ved levering skal køber straks foretage kontrol af det leverede, som rigtigt forretningsbrug kræver. Vil køber påberåbe sig en mangel skal dette straks gives videre til sælger. Heri anføres hvori manglen består. Har køber opdaget eller burde have opdaget manglen, men ikke reklameret som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. Efter sælgers valg vil mangler ved det solgte, blive afhjulpet eller der vil blive foretaget omlevering for sælgers regning. Mangelfulde dele der udskiftes, skal stilles sælger til disposition. Har køber ikke inden 1 måned efter leveringen påberåbt sig mangler overfor sælger, kan køber ikke senere gøre mangler gældende. Sælgers mangelansvar kan ikke for nogen del af det solgte, udtrækkes til mere end 1 år fra den oprindelige leveringsdato. Forandringer eller indgreb i det solgte uden sælgers skriftlige samtykke, fritager sælger for enhver forpligtigelse.

9 – Ansvarsbegrænsning – force majeure:
Et erstatningskrav overfor sælger kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand. Sælger hæfter ikke for driftstab, avancetab, eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab der opstår som følge af forsinkelser eller mangler ved det solgte. Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse (force majeure):
Arbejdskonflikter, strejker, lockout, og enhver anden omstændighed, som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, mobilisering, eller uforudsete militære-indkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandør eller forsinkelse med sådanne leverance, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder. Den part som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftlig underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

10 – Returnering:
Det solgte modtages kun retur efter forudgående skriftlig aftale. Tilsmudsede varer, samt varer i brudt emballage tages ikke retur.
Returnering af varer er for købers regning. Der pålægges køber et returneringsgebyr svarende til 30 % af fakturabeløb inklusiv moms. I tilfælde, hvor køber er berettiget til at ophæve handelen, eller såfremt det solgte returneres til sælger med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte tilbagesendes til sælger i original emballage og for købers regning. I det omfang sælger påføres forsendelsesomkostninger m.v. er sælger berettiget til at kræve disse udgifter refunderet af køber. Såfremt returneringen af det solgte beror på forhold, der kan tilskrives sælgers, refunderes købers udlæg til sædvanlige og rimelige forsendelsesomkostninger efter forudgående aftale.

10.1 – Returnering af skaffevarer / specialvarer:
Skaffevarer og specielt fremstillede varer tages ikke retur.

11 – Produktansvar:
Forvolder en leverance fra sælger skade, er sælger kun ansvarlig for personskade på betingelse af, at det kan dokumenteres at skaden skyldes beviste handlinger eller undladelser, begået af sælger. Sælger har intet ansvar for skade på løsøre eller fast ejendom. Sælger har under ingen omstændigheder ansvar for driftstab, tabt fortjeneste eller noget anden indirekte tab.
I det omfang sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de fastsatte grænser. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod sælger i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af sælgers leverancer.

 

12 – Lovvalg og værneting:
Enhver uoverensstemmelse i forhold til nærværende aftale afgøres i henhold til dansk ret med retten i Kolding, som rette værneting.